Međimurska županija donijela Odluku o poništenju javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2020. godinu i Vladine Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. godine, župan Međimurske županije donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini.

U svezi nastale situacije uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2) potrebno je osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal Međimurske županije, ovom se Odlukom poništava Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini od 02. ožujka 2020. godine, koji je objavljen na mrežnim stranicama Međimurske županije.